لیست قیمت لوله های گازی سپنتا مرند

 

 

انواع لوله گازی سپنتا مرند

رده ۲۰

رده ۴۰

رده ۶۰

رده ۸۰

۱٫۲

۱

۱٫۴

۱ و ۱٫۴

۱ و ۱٫۲

۲

۲ و ۱٫۲

۴٫۳

۵

۶