لیست قیمت لوله های مانیسمان چین

 

 

انواع لوله مانیسمان چین

رده ۲۰

رده ۴۰

رده ۶۰

رده ۸۰

۱٫۲

۱

۱٫۴

۱ و ۱٫۴

۱ و ۱٫۲

۲

۲ و ۱٫۲

۴٫۳

۵

۶

۸

۱۰

۱۲

۱۴

۱۶